top of page

आरोग्यरहस्य लेखमाला ८

आता आपण पाहू, गुरु-लघु आहाराची विशेष काळजी कोणी घ्यावी? म्हणजे हे पचायला

जड की हलकं एवढा बारीक-सारीक विचार कोणी करावा?


मंदकर्मी -

सावकाश हालचाली करणार्‍या व्यक्ती (🐌गोगलगाय कॅरॅक्टर)

उदा. ज्यांना वेळेत कोठेही पोहोचता येत नाही, वेळेत कामे पूर्ण करता येत नाहीत.

‘हा बघू’ असा शब्दप्रयोग जास्त वेळा करणार्‍या व्यक्ती. ज्यांना अंघोळ🚿, शौचविधी व कपडे घालून 🤷‍♂ आवरायलाही वेळ लागतो अशा व्यक्ती. फारच लाॅजिकली सांगायचे झाले तर, ज्यांना घड्याळ ⏰ काही वेळ पुढे करून ठेवावे लागते असे व्यक्ती.


मंदाग्नि -

ज्यांना योग्य वेळी भूक लागत नाही, किंवा खाल्लेले वेळेवर पचत नाही. 😕


अनारोग्यी -

रोगावस्थेत 🤕🤒 किंवा जे सतत येन-केन प्रकारे आजारी असतात. थोडक्यात ज्यांची गाडी 💊💉🌡 सारखी गॅरेजला 🚑🏥👨‍⚕ लागते अशी मंडळी.


सुकुमार -

म्हणजे कोमल प्रकृतीचे. 😊


सुखोचित -

सुखी 📱💻💰💎🛁🧖‍♂ व आरामदायी जीवन जगणारे ,

उदा. ज्यांचा प्रवास AC घरातून 🏨🏬 AC कारमध्ये 🚘 व AC कारमधून 🚘 AC ऑफिस 🏣💺 मध्ये असा उभयमार्गी चालू असतो असे सुखजीवी. म्हणजेच उपरोक्त व्यक्तींनी आपला आहार गुरु (पचायला जड) नसावा याची काळजी घ्यावी!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

डाॅ.मंगेश देसाई

आयुर्वेदाचार्य

योग व संमोहन उपचार तज्ञ

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page